تنظیم برنامه مسابقاتی به درخواست هیئت ژیمناستیک استان گلستان

برنامه اجباری مسابقات ژیمناستیک

گروه سنی7 تا 9سال استان گلستان

حرکات زمینی :

مسیراول :

نیم پشتک(۲نمره) افت روی دستها سپس رفتن به پاز180(۱نمره)

بلند شدن وبا ریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر دوم :

شیرجه ( بدن راست یا کمرقوس) غلت(۱نمره)

سپس 2گام(۱نمره) بلند و اجرای قیچی(۱نمره)

فرشته تعادلی2ثانیه مکث(۱نمره) سپس باریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر سوم :

جک پاباز (۱نمره)فرود سپس پرش 1 دور چرخیدن(1بطر) (۱نمره) سپس باریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر چهارم :

انجام حرکت پیچ پرش (۱نمره) فرود سپس احترام

بارم ۱۰

خرک گرد(قارچ) :

اجرای 5 جفتی فرود احترام

هر جفتی ۲ نمره

بارم ۱۰

پرش از خرک :

اجرای حرکت بالانس برگشت و با پشت افتادن برروی تشک همسطح

ارتفاع خرک مطبق بین 60 تا 80 سانتی متر

 بارم ۱۰

برنامه اجباری مسابقات ژیمناستیک

گروه سنی9 تا 12سال استان گلستان

حرکات زمینی :

مسیراول :

پیچ (۵/۰نمره) نیم وارو (۱نمر ه) پرش کمرقوس(۵/۰نمره) فرود سپس باریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر دوم :

پشتک جمع(۱.۵نمره) افت روی دستها سپس پاباز180مکث آزاد(۱نمره)

از پاباز اجرای حرکت پرس بالانس 1ثانیه مکث(۱نمره)

با ریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگرپیست

مسیر سوم :

اجرای حرکت عرب(۱نمره) سپس برداشتن 2 گام بلند(۱نمره) رفتن  به گوشه دیگرپیست

مسیر چهارم :

تعادلی پهلو2ثانیه مکث(۱نمره) و سپس اجرای حرکت پیچ وارو جمع(۱.۵نمره) یا باز احترام

بارم ۱۰

خرک گرد(قارچ) :

اجرای 10 جفتی فرود احترام

هرجفتی ۱نمره

بارم۱۰

پرش ازخرک :

اجرای حرکت بالانس برگشت

ارتفاع بالای 110سانتی متر

بارم ۱۰

نکته قابل تذکر:

متولدین1383 الی 1385  در زمره گروه سنی 7تا9سال می باشند

و

متولدین1380 الی 1382 در زمره گروه سنی 9تا12سال می باشند

تهیه وتنظیم برنامه:

محمود عباسی

/ 0 نظر / 59 بازدید