آئین نامه انضباطی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه انضباطی فدراسیون ژیمناستیک

 

فصل اول:

ماده 1:

-     آئین نامه انضباطی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران مجموعه اصول و مقرراتی است که انواع تخلفات، تصمیمات و مجازات های ژیمناست ها، مربیان و سرپرستان، تیمها، تماشاگران و سایر دست اندرکاران برگزاری مسابقات را شامل می شود و همچنین نحوه رسیدگی به شکایات، حدود اختیارات و صلاحیت های کمیته انضباطی شهرستان و استان را مشخص می کند.

ماده 2: هدف

-   این آئین نامه بمنظور حفظ نظم و انضباط در برگزاری هر چه بهتر و سالمتر مسابقات، ایجاد رقابت سالم و رعایت موازین اخلاقی و منش پهلوانی و جوانمردی، اصلاح متخلفان و خاطیان از طریق اعمال مجازات و تشویق های مناسب و حفظ و صیانت از اخلاق حسنه اسلامی و ورزش و کوشش در جهت رسیدن به ارزش ها و کرامات والای انسانی در سطح جامعه ژیمناستیک کشور و همچنین دور نگه داشتن محیط های سالم از هر گونه آلودگی، پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بدآموزیها و پیشگیری تضییع حقوق افراد و باشگاه ها، تهیه و به مورد اجرا در می آید.

ماده 3:

-   این آئین نامه کلیه باشگاهها، سرپرستان، مدیران ورزشی، مربیان، کمک مربیان، داوران، ورزشکاران، پزشکان، کمک پزشکان و سایر عوامل دست اندرکار مسابقات را که به نحوی در جریان مسابقات و تمرینات ورزشی هستند، شامل می شود.

فصل دوم: تشکیلات

ماده 4:

-        کمیته انضباطی از یک رئیس، یک دبیر و یک عضو تشکیل شده است.

تبصره1:رئیس کمیته انضباطی بنا به پیشنهاد دبیر فدراسیون و حکم رئیس فدراسیون انتخاب می شود.

تبصره 2:دبیر کمیته انضباطی به پیشنهاد رئیس کمیته و ابلاغ فدراسیون منصوب می شود.

تبصره 3:اعضاء دیگر کمیته انضباطی بنابر پیشنهاد رئیس کمیته و تصویب رئیس فدراسیون منصوب می شود.

تبصره 4:کمیته انضباطی می تواند از روسای کمیته های اجرایی و داوران برای شرکت در جلسات بعنوان مطلع دعوت کند.

ماده 5:

شورای عالی انضباطی فدراسیون از اعضای زیر تشکیل می شود:

1-  رئیس فدراسیون یا نماینده تام الاختیار

2-  دبیر فدراسیون

3-  رئیس یا دبیر کمیته انضباطی فدراسیون

ماده 6:

-        نظیر چنین تشکیلاتی در هیئت استانها به وجود می آید تا بر رقابت های استانی نظارت داشته باشد.

تبصره1:فدراسیون ژیمناستیک در صورت صلاحدید می تواند از افراد حقوق دان و ....... نیز دعوت بعمل آورد.

تبصره 2:مدت عضویت این افراد یکسال است و انتصاب مجدد بلامانع می باشد.

تبصره 3:جلسات با حضور اکثریت افراد تشکیل می شود و آراء اکثریت حاضر در جلسه ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

تبصره 4:کمیته انضباطی می تواند از روسای کمیته های اجرایی و داوران برای شرکت در جلسات بعنوان مطلع دعوت کند.

فصل سوم: وظایف، حدود و اختیارات و نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده 7:

-  کمیته انضباطی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مسابقات ژیمناستیک دارد و گزارشات ارسالی توسط نماینده فدراسیون، هیئت ژوریف داوران، ناظران و سرپرستان را بررسی و پیگیری خواهد کرد و تصمیمات مناسب و منطبق بر آئین نامه و در موارد پیش بینی نشده، با در نظر گرفتن تنبیه و مجازاتی متناسب با خطای ارتکابی با الهام از روح و مفهوم مواد آئین نامه انضباطی را اتخاذ خواهد نمود.

تبصره1:کمیته انضباطی می تواند به شکایات رسیده از طریق افراد، تیمها و مسئولان برگزاری در خصوص تخلفات ارتکابی تیم مقابل رسیدگی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

تبصره 2:اگر کمیته برگزاری، نماینده اعزامی، داوران و یا ... بر خلاف وظایف خود مواردی را گزارش نکنند که بعداً لزوم رسیدگی به آن محرز شود، کمیته انضباطی در آن مورد رسماً اقدام خواهد کرد.

ماده 8:

محدوده اجرایی و چگونگی ارجاع مسائل به کمیته انضباطی:

×  1-8 : کمیته های انضباطی شهرستان نسبت به مسابقاتی که در داخل شهرستان و بین نفرات و تیم های داخلی شهرستان انجام می شود، اعمال نظارت و رسیدگی دارند.

 

×  2-8 : کمیته های انضباطی استانها نسبت به مسابقاتی که در داخل استان و بین نفرات و تیم های داخلی استان، شهر با شهر دیگر یا باشگاههای مختلف انجام می شود، اعمال نظارت و رسیدگی می نمایند.

×  3-8 : کمیته های انضباطی فدراسیون نسبت به مسابقات بین المللی یا بین استان های مختلف یا مسابقات کشوری و لیگ کشوری و بطور کلی مسابقاتی که طرفین آنها از دو یا چند استان مختلف باشد، اقدام خواهد کرد.

×  4-8 : اعمال مجازاتهای کتبی و محرومیت موقت تا یکسال و تنزیل احکام تا یکسال و تنزیل احکام تا یک درجه با نظر کمیته های انضباطی استانها و تائید فدراسیون خواهد بود. محرومیتهای تا 3 سال و دو درجه تنزیل توسط فدراسیون ژیمناستیک صورت خواهد گرفت و محرومیتهای پیش از 3 سال یا ابطال پروانه باشگاه و یا محرومیت مادام العمر با تائید کمیته انضباطی فدراسیون و درخواست از سازمان تربیت بدنی انجام خواهد شد.

×  5-8 : کمیته انضباطی می تواند در صورت ضرورت و انجام اعمالی که نیاز به مجازات حقوقی و یا کیفری دارد، پس از اعمال محرومیت، مراتب را برای صدور حکم حقوقی و کیفری به مراجع قضایی منعکس نماید.

×  6-8 : کمیته های انضباطی موظفند در صورت دریافت گزارش از نماینده فدراسیون و یا ... حداکثر ظرف یک هفته جلسات خود را تشکیل و راجع به موضوع مورد نظر اتخاذ تصمیم کنند، به هر حال عدم وجود گزارش، رافع مسئولیت کمیته های انضباطی نخواهد بود.

 

 

 ماده 9:

-  شکایات باید حداکثر 24 ساعت بعد از مسابقه تحویل نماینده فدراسیون یا کمیته انضباطی فدراسیون شود و در مورد مسابقات استانی به هیئتهای استانها ارسال گردد.

ماده 10:

-  چنانچه تیمی پس از انقضای مدت اعتراض خود را تسلیم کند، گزارش تلقی شده و هیئت استانها و یا فدراسیون آن را مورد بررسی قرار خواهند داد.

ماده 11:

-  کلیه شکایات و گزارشات بایستی مکتوب و مستند و مستدل و همراه با مبلغ پنجاه هزار ریال وجه نقد تحویل نماینده فدراسیون یا هیئت استان شود.

-  رسیدگی به تخلفات و شکایات با حضور شخص خاطی و مطلع انجام خواهد شد. در صورتیکه فرد مورد نظر در زمانی مقرر در جلسه حضور نیافت، بر اساس مدارک و سوابق موجود به صورت غیابی محاکمه و درباره او تصمیم گیری خواهد شد و نتیجه کار از طریق استان یا باشگاه به نامبرده اعلام می شود، در هر حال نحوه رسیدگی از اختیارات کمیته انضباطی خواهد بود.

تبصره: گزارشات و شکایاتی مورد بررسی قرار می گیرد که مسابقات زیرنظر هیئت یا فدراسیون برگزار شده باشد.

فصل چهارم: تنبیهات و مجازاتها

 

ماده 12:

-  تنبیهات و مجازاتهایی که امکان دارد برای تیمها یا افراد از سوی کمیته انضباطی تعیین و اعمال شود به شرح زیر است:

×          1- تذکر کتبی

×          2- توبیخ کتبی با درج در پرونده

×          3- جریمه نقدی مناسب

×          4- لغو و معلق نمودن مسابقه قبل از انجام آن

×          5- کم کردن امتیاز باشگاه

×  6- بازنده کردن تیم خاطی اگر چه در مسابقه پیروز شده باشد.

×          7- محروم ساختن از دیدار خانگی

×          8- برگزاری مسابقه بدون تماشاچی

×          9- محرومیت از شرکت در مسابقات

×          10- سقوط به دسته پایین تر

×  11- جلوگیری از حضور ژیمناست یا مربی خاطی برای چند جلسه و یا محرومیت های طولانی تر.

تبصره1:امکان دارد مجازاتهای فوق با هم همراه باشد.

تبصره 2:مجازاتهای فوق همه افراد مثل ژیمناست، مربی، سرپرست، دکتر و ... را شامل می شود.

ماده 13:

-        اگر تخلف قبل و یا بعد از مسابقه و در محل مسابقه صورت گیرد که مشابه آن عمل، در حین مسابقه مستوجب مجازات مشخصی است، همان تنبیه در مورد خاطی اعمال خواهد شد.

ماده 14:

-  در صورتیکه برای فردی مجازاتی تعیین شود، اما مسابقات به اتمام رسیده باشد، آن مجازات در دوره بعد اعمال خواهد شد.

تبصره : در مورد مسابقاتی که در تقویم فدراسیون نیامده، کمیته های انضباطی مربوطه رسیدگی خواهند کرد، اما در صورت حاد بودن مسئله، هیئتها و یا فدراسیون به موضوع رسیدگی خواهند نمود، تشخیص حاد بودن مسئله بر عهده فدراسیون می باشد.

ماده 15:

-  اگر خطایی از ژیمناست یا تیمی سرزند که باعث تعطیلی مسابقه شود مانند مانند 65 با او برخورد خواهد شد.

ماده 16:

-        در صورتیکه دو تیم تبانی کنند، سرپرست، مربی و یا هر یک از عوامل تبانی کننده از یک تا 3 سال محروم می شوند. باشگاه مورد نظر جریمه نقدی خواهد شد و دو تیم به رده پایین تر سقوط خواهند کرد.

ماده 17:

-  ارائه مدارک جعلی و تقلبی و استفاده از ژیمناستیک غیرمجاز باعث محرومیت یک تا سه ساله برای ژیمناست یاد شده و محرومیت یک تا 3 ساله برای سرپرست یا مربی تیم خواهد شد و علاوه بر آن جریمه نقدی نیز به تیم تعلق خواهد گرفت و تیم یاد شده امتیازی را دریافت نخواهد کرد.

تبصره : اگر تیم از ژیمناست یاد شده در مسابقات دیگری هم استفاده کرده باشد، امتیازات آن دیدارها نیز صفر منظور می شود اما امتیازات تیمهای مقابل تغییر نمی کند.

ماده 18:

-  چنانچه باشگاهی بعد از ثبت نام از حضور و شرکت در رقابتها خودداری نماید، ودیعه سپرده شده از طرف باشگاه مربوطه بعنوان خسارات وارده بر فدراسیون یا هیئت ضبط و تصمیمات شدیدتری اتخاذ می شود.

ماده 19:

-  اگر تیمی دو جلسه به تناوب یا پشت سر هم از حضور در مسابقه سرباز زند، از دور مسابقات حذف و باید خسارات وارده به فدراسیون را پرداخت نماید.

ماده 20:

-  اگر تیمی بجای 4 نفر از ژیمناستی اضافی بدون هماهنگی قبلی استفاده نماید و یا اینکه در اثناء کار فردی را به جای دیگری وارد صحنه کند بازنده اعلام خواهد شد و امتیازی دریافت نخواهد نمود، ضمن اینکه محرومیت هایی با جریمه نقدی مناسب نیز به آن تیم تعلق خواهد گرفت.

در این مورد سرپرست و مربی تیم هم محروم خواهند شد:

ماده 21:

-        برگزاری مسابقات دوستانه با هماهنگی فدراسیون یا هیات استان بلامانع است و در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و محرومیت هایی را در بر خواهد داشت.

ماده 22:

-  در رابطه با تعهدات متقابل بین باشگاه با ژیمناست مربی، سرپرست و سایر عوامل، کمیته انضباطی رسیدگی و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

فصل هفتم: تخلف و مجازاتهای تماشاچیان

 

ماده 23:

-  بی انضباطی، عدم رعایت مقررات در داخل یا خارج از سالن مسابقه، توسط تماشاچیان، هجوم و یا سعی آنها برای ورود به صحنه مسابقات، پرتاب اشیاء خطرناک، ترقه و ... سردادن شعارهای ضد اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی تنبیهات و مجازاتهای ماده ... را علیه تیم متخلف در بردارد.

ماده 24:

-  در صورتیکه اعمال تماشاچیان فوق موجب خسارات شده باشد، میزان خسارات وارده توسط مسئولان برآورده خواهد شد و از باشگاه متخلف اخذ خواهد گردید.

ماده 25:

-        چنانچه طرفداران تیمی با ارعاب، ترس و ایجاد جو ناسالم موجب باخت تیمی شوند و یا حریف از ترس جان نتیجه را واگذار کند، تیم متخلف بازنده شده و امتیازات به نفع تیم مقابل تغییر می کند. علاوه بر آن تیم متخلف از چند دیدار خانگی و احیاناً پرداخت جریمه محکوم می شود.

ماده 26:

-  - اگر طرفداران تیمی وارد صحنه مسابقه شوند و یا خارج از آن مانع شروع و یا ادامه مسابقه گردند، مانند ماده 20 با آن برخورد می شود.

فصل هشتم: تشویق ها

ماده 27:

-  هر کار با ترک آن که از سوی ژیمناست، مربی، سرپرست و سایر عوامل، باعث جلوگیری از بروز حادثه یا کمک به برگزاری هر چه بهتر و سالمتر مسابقه و انجام قضاوت مطلوب و عادلانه داوران گردد موجب تشویق کتبی با درج در پرونده یا تشویق کتبی در پرونده و اعلام از جراید کشور و پاداش نقدی مناسب خواهد بود.

ماده 28:

-  بهترین تیمهایی که همکاری صمیمانه با فدراسیون یا هیئت داشته اند، در پایان فصل بعنوان تیم برتر از نظر اخلاق معرفی خواهند شد.

ماده 29:

-  به چنین تیمی از طرف کمیته انضباطی جوایزی اهداء خواهد شد، این جایزه همواره در باشگاه نگهداری می شود و به هر یک از اعضای تیم نیز لوح افتخار داده خواهد شد.

ماده 30:

-   آرای صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون تا مدت 5 روز پس از ابلاغ در شورای عالی انضباطی فدراسیون قابل تجدیدنظر خواهد بود. در هر حال درخواست تجدید نظر مانع از اجرای حکم نمی شود.

ماده 31:

-  در صورت بروز هر گونه حادثه ای که در این آئین نامه پیش بینی نشده است، کمیته انضباطی اقدام و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

ماده 32:

-   در پایان هر فصل تیم قهرمان با تقبل هزینه ها  به تورنمنت های بین المللی  اعزام خواهد شد.ا

/ 0 نظر / 151 بازدید